Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom, mogą  ubiegać się o świadczenie pieniężne. Jego wysokość wynosi 40 zł na osobę dziennie. 

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia przyjęcia do dnia złożenia wniosku – ale nie dłużej niż 60 dni. Jego wysokość to 40 zł na osobę – zarówno za dorosłą, jak i dziecko – dziennie. Świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od 24 lutego. 


Gdzie składać?

Wnioski o świadczenie pieniężne – jego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (Dz.U. z dnia 16 marca 2022 r. poz. 608) – można składać w Urzędzie Gminy Działdowo:

- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta (poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00);

- elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP – adres skrzynki podawczej: /ug_dzialdowo/SkrytkaESP (wniosek taki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego);

- drogą pocztową (przesyłką poleconą) na adres: Urząd Gminy Działdowo , ul. Księżodworska 10.


Weryfikacja wniosków

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski będą weryfikowane przez Urząd Gminy – w ramach czynności weryfikacyjnych możliwa jest wizja lokalna pracowników Urzędu w miejscu zakwaterowania uchodźców podanym we wniosku. Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

 

Załączniki:

 - Wniosek

 - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania