Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.) urząd prowadzi rejestr uchwał Rady Gminy.


Uchwały Rady Gminy Działdowo