<>

 

Informujemy, że Gmina Działdowo opracowała projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2021 roku i zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Działdowo do zaopiniowania projektu ww. Programu, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz.638).

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela ww. organizacji formularz należy kierować
na adres:

Urząd Gminy Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10

Termin składania uwag upływa z dniem 19.02.2021 r.

 

 

Załączniki:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2021 roku

Formularz do zgłaszania uwag do projektu ww. Programu