W Urzędzie Gminy Działdowo przetwarzane są dane osobowe mieszkańców, petentów, oraz osób fizycznych w związku z realizacją ustawowych zadań przez Gminę Działdowo.

 

Stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazuję Państwu poniższe informacje:

1.      administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo;

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Działdowo możliwy jest pod numerem tel. 23 697 07 09 lub adresem email: abi@ugdzialdowo.pl;

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji ustawowych zadań Gminy Działdowo, realizacji umów czy wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub e, jak również na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. c, f lub g w/w Rozporządzenia, tzn. przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach:

a.       gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.      gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c.       gdy jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

d.      gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

e.       gdy jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

f.        gdy jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

4.      zbierane mogą być zarówno zwykłe dane osobowe (dane identyfikacyjne/dane adresowe itp.), jak również dane osobowe szczególnie chronione (o stanie zdrowie, o wyrokach sądowych itp.)

5.      dane osobowe pozyskujemy od Państwa (np. ze złożonego wniosku), jak również z innych źródeł (np. od innych instytucji,  z baz danych dostępnych w Urzędzie Gminy);

6.      odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy w Działdowie oraz, zgodnie z przepisami prawa, właściwe inne instytucje i urzędy, strony postępowania;

7.      Państwa dane osobowe będą przechowywane od 3 miesięcy do 50 lat, jak również wieczyście, w zależności od wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

8.      posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9.      macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;

10.  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne w celu rozpatrzenia złożonego wniosku/podania bądź zawarcia umowy.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Działdowo