Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352)

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo – www.dzialdowo.ug.gov.pl
  • udostępniona w serwisie internetowym Gminy Działdowo – www.gminadzialdowo.pl
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

I.       Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które ponownie wykorzystywać będą informację sektora publicznego pozyskaną z zasobów Urzędu Gminy Działdowo, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla której informacja została wytworzona, zgodnie z rozdziałem 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) zobowiązane są do:

1.     wskazania informacji o źródle pochodzenia informacji publicznej,

2.     poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej,

3.     podania informacji o czasie pozyskania informacji publicznej,

4.     udostępniania informacji w pierwotnie pozyskanej formie.


II.      Podmioty wskazane w pkt I, mogą ponownie wykorzystywać informacje sektora publicznego w wersji przetworzonej. W takim przypadku zobowiązane są do podania stosownych danych przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

III.    Urząd Gminy Działdowo określa sposób korzystania z informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., poz. 1402, z 2004 r., poz. 959 oraz z 2007 r., poz. 662 i poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych po rozpatrzeniu indywidualnego wniosku.

Podmioty wskazane w pkt I zobowiązane są do:

1.      wskazania informacji o źródle pochodzenia utworu lub bazy danych,

2.      poinformowaniu o czasie wytworzenia utworu lub bazy danych przez Urząd Gminy Działdowo,

3.      podania informacji o czasie pozyskania utworu lub bazy danych od Urzędu Gminy Działdowo,

4.     poinformowania o imieniu i nazwisku lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy jeżeli jest znany.

IV.    Gmina Działdowo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Działdowo.

Gmina Działdowo ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).

Informacja o wysokości opłat:

Wójt Gminy Działdowo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Ustalając opłatę uwzględnia się:

a)  koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili),

b)  koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),

c)  inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

W przypadku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania od decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Działdowo.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę ma prawo w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania oferty do złożenia sprzeciwu. W przypadku złożenia sprzeciwu Wójt Gminy Działdowo, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).