DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek lub niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Gminy Działdowo powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać poprzez (opcjonalnie):

  • przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo;
  • bezpośrednio poprzez osobiste złożenie wniosku w siedzibie Urzędu;
  • przesłanie na numer fax: (0 23) 697 07 01;
  • przesłanie Wniosku pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl

 

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy Działdowo poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas  może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.

Wzór wniosku: