Uchwała Nr XX/155/04

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 września 2004 roku

 

w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Działdowo na lata 2004 – 2006 oraz 2007 - 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Działdowo na lata 2004 – 2006 oraz 2007 - 2013, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/ Teresa Majorowska