Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży Szkoła Podstawowa im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

Turza Wielka 57A

13-200 Działdowo

www.turzawielka.szkolnastrona.pl

 

Sprawozdania finansowe składające się z: 

Bilansu jednostki.Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).Zestawienia zmian w funduszu.Informacji dodatkowej.

Zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo pod adresem

Za rok 2018: https://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3350

Za rok 2019: https://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3565

Za rok 2020: https://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3895