Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

 

Sposób załatwienia sprawy

·     udzielenie zezwolenia może ubiegać się posiadacz nieruchomości. Jeśli posiadacz nie jest właścicielem – do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela.

·     Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

·     Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo (pokój Nr 14) osobiście lub można go przesłać pocztą.

·     Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu oględzin drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia.

·     Zezwolenie należy odebrać osobiście. Dopuszcza się przesłanie zezwolenia pocztą po wcześniejszym dokonaniu należnych opłat.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

·     Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

·     Tytuł prawny władania nieruchomością;

·     Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

·     Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

·     Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

·     Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów;

·     Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

 

Dodatkowe informacje

Nie wymaga się zezwolenia Wójta na usunięcie drzew i krzewów, gdy dotyczy ono:

·     lasów;

·     drzew i krzewów owocowych;

·     plantacji drzew i krzewów;

·     drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat;

·     usuwania w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

·     drzew i krzewów niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach;

·     usuwania drzew i krzewów na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału;

·     drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

·     drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój Nr 18 oraz na stronie BIP.

 

Wymagane opłaty:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

Czas oczekiwania na zezwolenie:

·jeden miesiąc;

·sprawy skomplikowane – nie dłużej niż dwa miesiące.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Tel. 697-07-00

 

Tryb odwoławczy:

Każda decyzja zawiera stosowne pouczenie o możliwości odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

 

Podstawa prawna:

·Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880)

·Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071)

·Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

 

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.