Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Ochrona danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Ochrona danych osobowych, menu 150, artykuł 68 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazuję Państwu poniższe informacje:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, tel. 23 697 07 00, Fax: 23 697 07 01, e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Gujska, email: iod@ugdzialdowo.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a. Wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych umów i porozumień, m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz innych aktów prawnych nakładających na administratora obowiązki prawne, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.
b. Prowadzenia mediów promujących działalność Gminy, w tym mediów społecznościowych. Administrator  przetwarza dane osobowe (m.in. polubienia, komentarze, identyfikator internetowy i inne pozostawione dane) osób odwiedzających publiczne profile i strony Urzędu: Facebook, YouTube w celu umożliwienia im publikacji treści, informowania o nowych treściach oraz wydarzeniach czy usługach, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania ich usunięcia lub do czasu usunięcia danych (np. komentarza) przez administratora naszych serwisów, tj. Facebook, YouTube i innych.
c. W przypadku publikacji danych osobowych oraz wizerunków w internetowej przestrzeni publicznej, dane będą przetwarzane na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Państwa zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na podany wyżej adres email lub pocztą tradycyjną.
d. Zawierania umów cywilnoprawnych. Przetwarzanie danych będzie realizowane w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  w szczególności w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i ich przedstawicieli, wypełniania zobowiązań umownych, wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji lub związanych prowadzeniem rozliczeń finansowych, ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT oraz w przypadku osób fizycznych zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS, zależnie od rodzaju umowy do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub zdrowotnego, a także do pobrania zaliczki na podatek dochodowy i rozliczenia go z US, na podstawie przepisów prawa, realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności: zapewnienia kontaktu, zapobiegania oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalania lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Urząd są przekazywane w ramach realizacji poszczególnych zadań.


4. Odbiorcami osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora takim, jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia dostarczania korespondencji, banki w celu realizacji usługi przelewów, dostawcy systemów informatycznych wyłącznie w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

5. Odbiorcami danych upublicznionych w internetowej przestrzeni publicznej, o której mowa w pkt 3 lit. b i c, będą wszystkie osoby, które odwiedzą gminne serwisy internetowe.

6. W przypadku publikacji danych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube będą właściciele tych serwisów. W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook informujemy, że dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zasady przetwarzania danych przez portal Facebook znajdują się tu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update, natomiast zakres stosowanych klauzul umownych znajduje się tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa w tym przepisami dotyczącymi archiwizacji. W zależności od rodzaju sprawy, dane będą posiadały różną kategorię przechowywania wynikającą z do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
b. prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym albo warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia i załatwienia wniosku (sprawy).

Metryka

sporządzono
2023-02-28 przez Grajewski Robert
udostępniono
2023-02-28 11:46 przez Stenkel Marcin
zmodyfikowano
2024-02-20 10:13 przez Stenkel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
66
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.