Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Ponowne wykorzystanie informacji publiczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ponowne wykorzystanie informacji publiczne, bieżące, menu 147 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ponowne wykorzystanie informacji publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji publiczne

I. Informacje wstępne
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje. Do podmiotów tych należy Wójt Gminy Działdowo oraz Urząd Gminy Działdowo, jako aparat pomocniczy organów: uchwałodawczego i wykonawczego Gminy Działdowo.
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu Urzędu Gminy Działdowo.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona
. Ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, w rozumieniu przepisów przywołanej we wstępie ustawy, nie jest udostępnianie lub przekazywanie takiej informacji innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne, w celu realizacji takich zadań.

II. Sposoby udostępniania informacji sektora publicznego przez Urząd Gminy Działdowo w celach ich ponownego wykorzystywania.
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo;
2) w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy Działdowo;
3) w portalu danych, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. z 2021 r., poz. 1641);
4) na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Warunki dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo:

1) poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Gminy Działdowo;
2) w przypadku dalszego udostępnienia informacji innym użytkownikom, udostępnienie tych informacji w pierwotnie pozyskanej formie od Urzędu Gminy Działdowo;
3) poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej, jeżeli takiego przetworzenia dokonano;
4) przetwarzanie pozyskanych danych osobowych wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
a) w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
b) w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
5) informacja spełniająca cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiąca bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych może być powtórnie wykorzystywana pod warunkiem nienaruszenia praw własności intelektualnej i praw własności przysługujących podmiotom trzecim;
6) Gmina Działdowo nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w zakresie dozwolonym przepisami prawa w tym również w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

2. Warunki dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Urząd Gminy Działdowo w systemach teleinformatycznych innych niż Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu lub w portalu danych, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

1) poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Gminy Działdowo;
2) w przypadku dalszego udostępnienia informacji innym użytkownikom, udostępnienie tych informacji w pierwotnie pozyskanej formie do Urzędu Gminy Działdowo;
3) poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej, jeżeli takiego przetworzenia dokonano;
4) przetwarzanie pozyskanych danych osobowych wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
a) w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
b) w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
5) informacja spełniająca cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiąca bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych może być powtórnie wykorzystywana pod warunkiem nienaruszenia praw własności intelektualnej i praw własności przysługujących podmiotom trzecim;
6) Gmina Działdowo nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w zakresie dozwolonym przepisami prawa w tym również w zakresie dozwolonym przepisami prawa.


 1. Informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji
  1. Jeżeli udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem informacji w sposób wskazany we wniosku (wniosek nietypowy), Wójt Gminy Działdowo może nałożyć opłatę za takie udostępnienie.

  2. Ustalając opłatę, o której mowa w pkt 1, bierze się pod uwagę następujące czynniki:
  1) stawkę godzinową wynagrodzenia pracownika przygotowującego informację zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
  2) koszty materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora
  publicznego;
  3) koszty związane z dostosowaniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
  4) koszty czynności związanych z anonimizacją;
  5) koszty związane ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

 1. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Wójta Gminy Działdowo o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Działdowo, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

  2. Wójt Gminy Działdowo, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1641).

  3. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

  4. W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 poz. 1641) do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

  5. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skarg

Załącznik:

1. Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Metryka

sporządzono
2023-03-01 przez Stenkel Marcin
udostępniono
2023-03-01 09:31 przez Grajewski Robert
zmodyfikowano
2023-03-07 13:59 przez Grajewski Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
769
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.