Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Gmina Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działdowie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działdowie, bieżące, menu 104 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działdowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działdowie

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DZIAŁDOWO

 

Siedziba:

Urząd Gminy Działdowo 
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
Tel. 23 697 0754

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działdowie realizuje zadania określone przepisami prawa oraz wynikające z uchwalonego corocznie przez Radę Gminy Działdowo Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  26 października 1982 r.  

Zadania własne gmin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikają z art. 4ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy m.in.:

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności zadania te obejmują:
 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4.  (Uchylony),
 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
 1.  Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.
 2. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 3.  W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 4. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.

Art. 24.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26.

 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
 3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź zamieszkałych na terenie Gminy Działdowo.

W pokoju nr 27 lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, można otrzymać druk wniosku oraz pobrać go na stronie http://www.dzialdowo.ug.gov.pl/, www.gminadzialdowo.pl zakładka GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWA ALKOHOLOWYCH W GMINIE DZIAŁDOWO, a następnie wypełniony przysyłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GKRPA.
W przypadku, gdy  nie  ma   możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie/prośbę/wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Wniosek o zastosowanie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego .doc .pdf

 

Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu.

 

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Działdowo.

Metryka

sporządzono
2023-02-27 przez Grajewski Robert
udostępniono
2023-02-27 13:33 przez Grajewski Robert
zmodyfikowano
2023-02-27 13:38 przez Grajewski Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1294
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.