UCHWAŁA NR LXVI/474/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2022-2030.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/475/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022 r. 

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/476/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/477/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/478/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/479/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Petrykozy. 

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/480/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Komorniki

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/481/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Filice

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/482/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Kisiny, działka nr 45

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/483/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczania wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych 

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/484/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Działdowo w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/485/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Działdowo w roku szkolnym 2021/2022.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXVI/486/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

link do uchwały