Dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych w miejscowości Burkat dz. nr 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69, 61/19, 62/15, 61/2, 62/27, 61/51, 62/35. Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko