Działdowo, dnia 22.07.2022 r.

WÓJT GMINY
 DZIAŁDOWO
     

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Filice;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Turza Wielka, Klęczkowo, Krasnołąka, Wilamowo;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Ruszkowo, Lipówka, Uzdowo, Niestoja, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Gąsiorowo, Pożary, Komorniki, Pierławki, Kurki, Księży Dwór, Gnojenko, Gnojno, Zakrzewo, Petrykozy, Rywoczyny;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Działdowo uchwał:

- Nr LV/425/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Filice;

- Nr LV/426/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Turza Wielka, Klęczkowo, Krasnołąka, Wilamowo;

- Nr LV/427/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Ruszkowo, Lipówka, Uzdowo, Niestoja, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Gąsiorowo, Pożary, Komorniki, Pierławki, Kurki, Księży Dwór, Gnojenko, Gnojno, Zakrzewo, Petrykozy, Rywoczyny;

- Nr LV/428/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka oraz o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych oraz prognoz. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Działdowo.
Wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Działdowie, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl,

w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Działdowie, pok. 18,
w terminie do dnia 17.08.2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


   
Wójt
(-)  Mirosław Zieliński


 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy      95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych –– abi@ugdzialdowo.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Wójta Gminy Działdowo, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz przenoszenia danych;
7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji uwagi;
9) każdy ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) w/w rozporządzenia.