OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Działdowo

 

  Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2021, poz. 2373 z póżn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo wraz z prognozą oddziaływania na środowiskow dniach od 28.02.2022 r. do 23.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo w godzinach od 11oo do 13oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo o godz. 12oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Działdowo

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Działdowo, pok. 18,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2022 r. 

 

Wójt
(-)  Mirosław Zieliński