Działdowo, dnia 17.12.2021 r. 

WÓJT GMINY

DZIAŁDOWO

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Księży Dwór;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Zakrzewo, Rywoczyny, Kramarzewo, Księży Dwór, Wysoka, Pierławki, Niestoja, Komorniki, Klęczkowo, Sławkowo, Ruszkowo, Lipówka, Jankowice, Grzybiny, Krasnołąka;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Kisiny, Burkat;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Pierławki, Uzdowo, Wysoka, Ruszkowo;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat i Kisiny. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Działdowo: Nr XX/152/20 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XX/153/20 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XX/154/20 z dnia 20 lutego 2020 r.,  Nr XX/155/20 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XXVII/199/20 z dnia 9 września 2020 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Księży Dwór;

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Zakrzewo, Rywoczyny, Kramarzewo, Księży Dwór, Wysoka, Pierławki, Niestoja, Komorniki, Klęczkowo, Sławkowo, Ruszkowo, Lipówka, Jankowice, Grzybiny, Krasnołąka;

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Kisiny, Burkat;

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Pierławki, Uzdowo, Wysoka, Ruszkowo;

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat i Kisiny

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.12.2021 r. do 18.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Działdowie w godz. od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Działdowie o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Działdowo.

Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Działdowie, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl,  

- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy w Działdowie pok. 18,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2022 r.

Wójt

(-)  Mirosław Zieliński

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest GminaDziałdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – abi@ugdzialdowo.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Wójta Gminy Działdowo, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz przenoszenia danych;

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji uwagi;

9)  każdy ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) w/w rozporządzenia.