Działdowo,  01.12.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490  z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z  2021 r.  poz. 685  z późn. zm.)  a także art. 2a ust. 1, 2 i 4 pkt 2 i 3, art. 2b i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Działdowo

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na zbycie niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Działdowo, położonych w  obrębie GRZYBINY, gmina Działdowo, powiat  działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. Miejscowość Grzybiny znajduje się  w odległości około 19 km od miasta Działdowo. Działki  mają wydłużony kształt i posiadają dostęp do drogi publicznej. Bezpośrednie otoczenie działek stanowi grunt niezabudowany. W MPZP działki oznaczone są  symbolem R – tereny rolne. W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako drogi, jednak funkcji tej nie pełnią. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w działek  księgę  wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00036298/8. Nieruchomości nie są obciążone, zobowiązań do nieruchomości brak.

 

Przetarg odbędzie się  w budynku Urzędu Gminy Działdowo, 13–200 Działdowo, ul.  Księżodworska  10,  pokój  nr  11.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

Data i godzina przetargu

Nr działki

Powierzchnia

nieruchomości

1

201

222

2,1176 ha

 75.811,00 zł

     

11.000,00 zł

18.01.2022 r.

godz. 915

2

249

1,1967 ha

42.842,00 zł

    

 6.000,00 zł

18.01.2022 r.

godz. 945

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej oraz  pisemnie zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 10.01.2022 r. na adres: Urząd Gminy Działdowo, 13 - 200 Działdowo, ul. Księżodworska 10. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Działdowo oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo w dniu   13  stycznia 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata  wadium  na  rachunek Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 10.01.2022 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu  10.01.2022 r. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może

wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych. Do  ceny  ustalonej w drodze  przetargu zostanie doliczony  podatek  VAT  ( 23%).

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak,  aby środki  pieniężne  znalazły się na rachunku Urzędu Gminy Działdowo Nr  96 1020 3541 0000 5102 0309 4547PKO Bank Polski SA  najpóźniej  w  przeddzień  zawarcia  umowy sprzedaży.  O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot  wadium  dla  osób,  które  przetargu  nie  wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia,   odpowiednio:  odwołania   przetargu,  zamknięcia przetargu,    unieważnienia     przetargu,   zakończenia    przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie  opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia  Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

-aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot–w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.

Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania. Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi Grzybiny a także  na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Działdowo. Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, 13 – 200 Działdowo, ul. Księżodworska 10, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym

posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek na podstawie art. 2a ust. 4  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywca nieruchomości rolnej  zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia  tej nieruchomości. Nabyta nieruchomość nie może być również zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

 WÓJT

 /-/ Mirosław Zieliński

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW

Wpłata wadium w celu wzięcia udziału w ogłoszonym  przetargu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Gminę Działdowo.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Działdowo:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo

2. Wyznaczył on Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest  możliwy jest pod numerem telefonu 23 697-07-09 lub adresem email abi@ugdzialdowo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy w Działdowie, w przypadku finalizacji transakcji kupna/sprzedaży również Kancelaria Notarialna

5  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,  zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  niezbędne dla zrealizowania celu określonego w pkt 3 i wyłącznie w tym celu będą przetwarzane.