Działdowo, dnia 14 września 2021 r.

OR.0002.9.2021

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10 odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Działdowo z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze 2021 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Działdowo, położonych w obrębie Grzybiny.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie, w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Burkat.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Działdowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury.

15. Sprawy bieżące.

16. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady

/-/ Krystyna Wasiak