Zarządzenie nr 80/2021

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania strat poniesionych przez mieszkańców gminy w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Filicach.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 81/2021

z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Działdowo”.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 82/2021

z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 83/2021

z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 84/2021

z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 85/2021

z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 86/2021

z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021r.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 87/2021

z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 88/2021

z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 89/2021

z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilamowo - Pożary”.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 90/2021

z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 91/2021

z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie od 1 września roku szkolnego 2021/2022 w formie elektronicznej.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 92/2021

z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz będącego emerytem lub rencistą oraz emerytowanym pracownikiem niepedagogicznym Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej przekazanej do prowadzenia Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

link do treści zarządzenia

 

Zarządzenie nr 93/2021

z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Uruchomienie w ramach projektu e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz szkolenia”.

link do treści zarządzenia