UCHWAŁA NR XL/303/21  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.

link do treści Uchwały  

UCHWAŁA NR XL/304/21 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r.

link do treści Uchwały

UCHWAŁA NR XL/305/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

link do treści Uchwały

UCHWAŁA NR XL/306/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jankowice.

link do treści Uchwały

UCHWAŁA NR XL/307/21 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne   przejęcie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w  obrębie  Turza Wielka wchodzącej w skład  Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

link do treści Uchwały

UCHWAŁA NR XL/308/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo.

link do treści Uchwały

UCHWAŁA NR XL/309/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Działdowo, w roku szkolnym 2021/2022.

link do treści Uchwały

UCHWAŁA NR XL/310/21 w sprawie ustalenia planu sieci innych form wychowania przedszkolnego  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Działdowo, od dnia 1 września 2021 r.

link do treści Uchwały

UCHWAŁA NR XL/311/21 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Działdowo, od dnia 1 września 2021 roku.

link do treści Uchwały