GKŚ.6840.9.2021                                                                                 Działdowo, 16.07.2021 r.

GKŚ.6840.10.2021

 

OGŁOSZENIE

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490  z późn. zm.) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z  2021 r.  poz. 685  z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Działdowo

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Działdowo, położonych w  obrębie GRZYBINY, gmina Działdowo, powiat  działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00036294/0. Nieruchomości nie są obciążone, zobowiązań do nieruchomości brak.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

(netto)

Przeznaczenie nieruchomości

Wadium

Data i godzina przetargu

Nr działki

Powierzchnia

1

50/7

0,2422 ha

Niezabudowana nieruchomość, położona w bliskim sąsiedztwie jeziora Grzybiny.  Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta i posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej

72.539,00 zł

W MPZP działka  oznaczona jest symbolem 1MN/ML tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji  indywidualnej.

8.000,00 zł

3.09.2021 r.

godz. 1000

2

50/8

0,2422 ha

Niezabudowana nieruchomość, położona w bliskim sąsiedztwie jeziora Grzybiny.  Działka ma kształt nieregularny  zbliżony do wieloboku i posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej

71.885,00 zł

W  MPZP działka  oznaczona jest symbolami:  1MN/ML tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej oraz 1KDJ – tereny ciągów pieszo- jezdnych.

7.500,00 zł

3.09.2021 r.

godz. 1030

 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata  wadium  na  konto Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 30.08.2021 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu  30 sierpnia  2021 r.  Przetarg odbędzie się  w budynku Urzędu Gminy Działdowo, 13 – 200 Działdowo  przy  ul.  Księżodworskiej  10,  pokój  nr  11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony  podatek VAT  ( 23%). Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak,  aby środki  pieniężne  znalazły się na  koncie  Urzędu Gminy Działdowo Nr  96 1020 3541 0000 5102 0309 4547 najpóźniej  w  przeddzień  zawarcia  umowy sprzedaży.                

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot  wadium  dla  osób,  które  przetargu  nie  wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia,   odpowiednio:  odwołania   przetargu,  zamknięcia przetargu,    unieważnienia     przetargu,   zakończenia    przetargu wynikiem negatywnym.  Wszelkie  opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia  Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

   Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi Grzybiny a także  na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.

 

Wójt Gminy

/-/  Mirosław Zieliński      

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW

Wpłata wadium w celu wzięcia udziału w ogłoszonym  przetargu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Gminę Działdowo.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Działdowo:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo

2. Wyznaczył on Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest  możliwy jest pod numerem telefonu 23 697-07-09 lub adresem email abi@ugdzialdowo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy w Działdowie, w przypadku finalizacji transakcji kupna/sprzedaży również Kancelaria Notarialna

5  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,  zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  niezbędne dla zrealizowania celu określonego w pkt 3 i wyłącznie w tym celu będą przetwarzane.