Działdowo, 29.04.2021 r.

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  Nr  9/2021

       
    Wójt Gminy Działdowo,  działając na podstawie  art. 35  ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Działdowo.

 

1. Oznaczenie   nieruchomości  według  księgi  wieczystej   oraz  katastru  nieruchomości:
- Obręb  ( 0001) BURKAT
- Działka   nr  45/7

Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr   EL1D/00020348/9;

 

2. Powierzchnia nieruchomości -  działki -  0,1090 ha;

 

3. Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie geodezyjnym Burkat, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo  warmińsko - mazurskie. Miejscowość Burkat znajduje się w odległości  około 5 km  od  miasta Działdowo. Teren działki graniczy bezpośrednio z obszarami zabudowanymi. Działka ma kształt  prostokąta i posiada dostęp do drogi publicznej;

 

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób  jej  zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość oznaczona jest symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej – zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana  jest jako  R  - grunty orne  klasy IVa;

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy;

 

6. Cena nieruchomości - 18.800,00 zł ( osiemnaście tysięcy osiemset złotych);

 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy;

 

8. Wysokość  opłat  z tytułu użytkowania, najmu  lub  dzierżawy  - nie dotyczy;

 

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy;

 

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;

 

11. Nieruchomość przeznaczona  jest do  sprzedaży;

 

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy   o  gospodarce    nieruchomościami  -  16.06.2021 r.

 

Wójt Gminy Działdowo

/-/ Mirosław Zieliński

 Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 29.04.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo, a także zamieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu  podana będzie również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Dodatkowe informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój  nr 11, tel. 236970712.