Działdowo, 2021.04.07

GKŚ.6220.10.2021

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z poźn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz .U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) 

 

zawiadamiam
 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej od miejscowości Pierławki w kierunku miejscowości Burkat, między odcinkami A i B w km: odcinek A 0+000 do 1+167,27 i odcinek B 0+000 do 0+578,20, działki o numerach: 90, 60 i 11 obręb Pierławki, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie

Jednocześnie informuję, iż wpłynęły do tutejszego Urzędu opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z dnia 23.03.2021r. znak: WOOŚ.4220.132.2021.SCH), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 w Działdowie (opinia sanitarna z dnia 23.03.2021r. znak: ZNS.471.6.2021) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie (opinia z dnia 29.03.2021r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.62.2021.EK)  stwierdzające o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym wyjaśnia się, że Stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia  się co  do  zebranych   w sprawie  dowodów  i  materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Z dokumentami dotyczącymi sprawy Strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11. 

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10 oraz przesłanie do sołtysa wsi Pierławki
 – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt
/-/ Mirosław Zieliński