Działdowo, 08.04.2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Nr 8/2021

Wójt Gminy Działdowo,  działając na podstawie  art. 35  ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Działdowo.

                                                         

1. Oznaczenie   nieruchomości  według  księgi  wieczystej   oraz  katastru  nieruchomości:

-Obręb (0011) KOMORNIKI

-Działka nr  100

Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr   EL1D/00036897/7;

2. Powierzchnia nieruchomości - działki -  0,1364 ha;

3. Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie geodezyjnym Komorniki, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo  warmińsko - mazurskie. Miejscowość Komorniki znajduje się w odległości  około 4 km  od  miasta Działdowo. Teren działki graniczy bezpośrednio z obszarami niezabudowanymi i leśnymi, w dalszym sąsiedztwie tereny zabudowane. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej;

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób  jej  zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość oznaczona jest symbolem L - kompleksy terenów leśnych i dolesień. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem K - użytki kopalne;

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy;

6. Cena nieruchomości -  4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych);

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy;

8. Wysokość  opłat  z tytułu użytkowania, najmu  lub  dzierżawy  - nie dotyczy;

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy;

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;

11. Nieruchomość przeznaczona  jest do  zbycia;

12.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  -  28.05.2021 r.

Wójt Gminy Działdowo

/-/  Mirosław Zieliński

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 08.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo, a także zamieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu  podana będzie również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Dodatkowe informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój  nr 11, tel. 236970712.