Działdowo, 2021.02.19

GKŚ.6220.6.2021

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z poźn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz .U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) 

 

zawiadamiam
 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchni zabudowy do 3,91 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 754/9 i 756/4, obręb Kisiny, gmina Działdowo.

Jednocześnie informuję, iż wpłynęły do tutejszego Urzędu opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie (opinia sanitarna z dnia 08.02.2021r. znak: ZNS.471.4.2021), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z dnia 11.02.2021r. znak: WOOŚ.4220.50.2021.KT.1) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie (opinia z dnia 12.02.2021r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.31.2021.WR)  stwierdzające o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym wyjaśnia się, że Stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia  się co  do  zebranych   w sprawie  dowodów  i  materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Z aktami sprawy Strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11. 

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10 oraz przesłanie do sołtysa wsi Kisiny
 – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/ Mirosław Zieliński