Działdowo, 18.02.2021 r.

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  Nr  3/2021

       Wójt Gminy Działdowo,  działając na podstawie  art. 35  ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Działdowo.

1. Oznaczenie   nieruchomości  według  księgi  wieczystej   oraz  katastru  nieruchomości:

- Obręb  (0027) TURZA  WIELKA

- Działka nr 223/3

Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr   EL1D/00039989/0;

2. Powierzchnia nieruchomości -  działki -  0,1351 ha;

3. Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie geodezyjnym Turza Wielka, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo  warmińsko - mazurskie. Miejscowość Turza Wielka znajduje się w odległości  około 11 km  od  miasta Działdowo. Teren działki graniczy bezpośrednio z obszarami zabudowanymi. Działka ma kształt  prostokąta. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunt orny R klasy IVb.  Działka  posiada dostęp do drogi publicznej;                                                                      

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób  jej  zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość oznaczona jest symbolem  M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej – zabudowa zagrodowa;

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy;

6. Cena nieruchomości - 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy  złotych);

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy;

8. Wysokość  opłat  z tytułu użytkowania, najmu  lub  dzierżawy  - nie dotyczy;

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy;

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;                                                                                                                                                                             

11. Nieruchomość przeznaczona  jest do  zbycia;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy   o  gospodarce    nieruchomościami  -  09.04.2021 r.

                       

Wójt Gminy Działdowo

/-/  Mirosław Zieliński

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 18.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo, a także zamieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu  podana będzie również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Dodatkowe informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój  nr 11, tel. 236970712.