Działdowo, 2021.02.18

GKŚ.6220.46.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Działdowo

 

zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2021r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 59, obręb Pierławki, gmina Działdowo 

Z treścią ww. decyzji Strony oraz zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11. 

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Działdowo w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10 oraz przesłanie do sołtysa wsi Pierławki
 – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/ Mirosław Zieliński