Uchwała Nr XXXIV/243/21
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Burkat.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/244/21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/245/21
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/246/21
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/247/21
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/248/21
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Krasnołąka.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/249/21
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pierławki.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/250/21
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/251/21
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/252/21
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/253/21
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/129/19 z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/254/21
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/255/21
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/256/21
w sprawie przekazania do prowadzenia w drodze umowy Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/257/21
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie o strukturze klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/258/21
w sprawie rozpatrzenia petycji.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/259/21
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2021 rok.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/260/21
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo na 2021 rok.
link do treści uchwały


Uchwała Nr XXXIV/261/21
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Działdowo na 2021 rok.
link do treści uchwały