Uchwała Nr XXXIII/227/20 w sprawie utworzenia na terenie gminy Działdowo ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/228/20 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/229/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/230/20 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2021 rok.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/231/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Szenkowo.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/232/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uzdowo.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/233/20 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Działdowo i Gminy-Miasto Działdowo przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Działdowo.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/234/20 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/235/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030.
link do treści Uchwały  

Uchwała Nr XXXIII/236/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/237/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/238/20 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Działdowo.
link do treści Uchwały  

Uchwała Nr XXXIII/239/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.
link do treści Uchwały  

Uchwała Nr XXXIII/240/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r.
link do treści Uchwały  

Uchwała Nr XXXIII/241/20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kisiny, oznaczonej jako działka nr 670/4.
link do treści Uchwały  

Uchwała Nr XXXIII/242/20 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV/188/20 Rady Gminy w Działdowie z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
link do treści Uchwały