Działdowo, 21.12.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E    O     P R Z E T A R G U

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490 z późn. zm.) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług  (Dz. U.  z  2020 r.  poz. 106 z późn. zm.) a także art. 2b  i  art. 3  ustawy z dnia 11  kwietnia  2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z  2020 r. poz. 1655)

Wójt Gminy Działdowo

   ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej w obrębie Gąsiorowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  Miejscowość  Gąsiorowo znajduje się   w  odległości   około  24 km  od  miasta Działdowo. W ewidencji gruntów  działka, oznaczona jest numerem  18/2 o powierzchni 0,6913 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt  zabudowany, w dalszym sąsiedztwie tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00005190/5. Nieruchomość nie jest obciążona  oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania. W  miejscowym planie   zagospodarowania  przestrzennego    Gminy  Działdowo    nieruchomość     oznaczona  jest    symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej – zabudowa zagrodowa   oraz   R11 - tereny rolnicze. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  51.000,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych. Do ceny (gruntu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową) ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT  (aktualnie  23%). Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata  wadium  w   wysokości  8.000,00 zł  na  konto Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 08.02.2021 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww. koncie  najpóźniej w dniu 08 lutego 2021 r. 

Przetarg odbędzie się dnia 12 lutego 2021 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Działdowo  przy  ul.  Księżodworskiej  10,  pokój  nr  11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak,  aby środki  pieniężne  znalazły się na  koncie  Urzędu Gminy Działdowo Nr  96 1020 3541 0000 5102 0309 4547 najpóźniej  w  przeddzień  zawarcia  umowy sprzedaży.              

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.                                            

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.

Przy sprzedaży działki mają również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655). Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.

Z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.  

W okresie  co najmniej  5 lat od dnia nabycia, nabyta nieruchomość  nie może być zbyta  ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot  wadium  dla  osób,  które  przetargu  nie  wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia,   odpowiednio:  odwołania   przetargu,  zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie  opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia  Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania. Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi Gąsiorowo a także  na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  23 697 07 12.

Wójt Gminy Działdowo

/-/  Mirosław Zieliński

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW

Wpłata wadium w celu wzięcia udziału w ogłoszonym  przetargu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Gminę Działdowo.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Działdowo:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo

2 Wyznaczył on Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest  możliwy jest pod numerem telefonu 23 697-07-09 lub adresem email abi@ugdzialdowo.pl

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e w/wRozporządzenia Parlamentu Europejskiego

4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy w Działdowie, w przypadku finalizacji transakcji kupna/sprzedaży również Kancelaria Notarialna

5 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,  zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  niezbędne dla zrealizowania  celu  określonego w pkt 3  i wyłącznie  w  tym  celu będą  przetwarzane