Działdowo, dnia 15.12.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Burkat.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XXIX/208/20 z dnia 13 października 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Burkat, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.12.2020 r. do 13.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Działdowie w godz. od 10oo do 14oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.01.2021 w siedzibie Urzędu Gminy w Działdowie o godz.12oo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Działdowo.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Działdowie, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl ,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy w Działdowie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2021 r.

 

           Wójt
/-/ Mirosław Zieliński