Uchwała Nr XXXII/217/20 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/190/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Filice.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/218/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/219/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Kramarzewo gmina Działdowo.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/220/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Petrykozy.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/221/20 w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Działdowo w roku szkolnym 2019/2020.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/222/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/223/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
link do treści Uchwały  

Uchwała Nr XXXII/224/20 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/225/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
link do treści Uchwały

Uchwała Nr XXXII/226/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
link do treści Uchwały