KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DZIAŁDOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz PODMIOTAMI   WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.   O  DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i  O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Wójt Gminy Działdowo ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XI/93/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu Współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu programu.

Termin konsultacji: 20 lipiec 2020 r. – 31 sierpień 2020 r.

Forma konsultacji: pisemna.

Zasięg terytorialny: Gmina Działdowo (organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Działdowo).

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na stosownym formularzu:

 drogą elektroniczną na adres:sekretariat@ugdzialdowo.pl lubfundusze@ugdzialdowo.pl

• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30), pok. Nr 29.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 31.08.2020r., jak również nie podpisane oraz zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą uwzględniane.

                                                                                                                                             

Wójt Gminy Działdowo

/-/ Mirosław Zieliński