KOMUNIKAT

WÓJT GMINY DZIAŁDOWO

INFORMUJE

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Działdowo.

 

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 44/2020 z dnia 27 marca 2020 r. określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Działdowo .

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Działdowo w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:

a) zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych,

b) przyznanie usług opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym,

c) zaopatrzenie w materiały higieniczne,

d) pomoc w dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza,

e) pomoc psychologiczną,

f) udzielenie schronienia osobie bezdomnej,

g) organizację pomocy udzielanej przez wolontariuszy, organizacje pozarządowe i inne podmioty zaangażowane w pomoc osobom potrzebującym,

h) przyznanie w uzasadnionych przypadkach mieszkańcom Gminy Działdowo zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków i środków higienicznych oraz środków czystości po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w pomocy społecznej,

i) indywidualną i niezbędną pomoc przy załatwieniu pilnych i terminowych sprawurzędowych będących w gestii Wójta Gminy Działdowo oraz innych organów administracji publicznej na terenie gminy Działdowo,

j) udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach o pomocy połecznej.

k) w przypadku braku możliwości przemieszczania się osób transportem własnym celem odbycia kwarantanny w warunkach inne niż domowe, tj. do miejsca wskazanego przez powiat, zapewnienie  transportu ww. osobom”.

Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

 

Wójt Gminy Działdowo informuje, że uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Działdowo następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w formie:

-      elektornicznej na adres: ops@gopsdzwo lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP: /gopsdzwo/SkrytkaESP

-      telefonicznie: 0236970728


wzór wniosku


              Wójt Gminy Działdowo
                Mirosław Zieliński