OGŁOSZENIE


Podaje się do publicznej wiadomości, że działają na terenie Powiatu Działdowskiego trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których wykwalifikowani prawnicy będą udzielać porad osobom wskazanym w art. 4 ust. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), tj.:
1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej:


Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 6/8, rejestracja wizyt tel.: 23 697 59 67 lub kultura@e-starostwo.pl, czynny:
Poniedziałek od godz. 8 00 do 12 00 – poradnictwo obywatelskie
Wtorek od godz. 7 30 do 11 30
Środa od godz. 7 30 do 11 30
Czwartek od godz. 7 30 do 11 30
Piątek od godz. 7 30 do 11 30
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie jest udzielana przez organizację pozarządową:
FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z OLSZTYNA.
Pomoc jest świadczona przez radców prawnych


Lidzbark, ul. Dworcowa 2, rejestracja wizyt tel.: 23 697 59 67 lub kultura@e-starostwo.pl, czynny:
Poniedziałek: od godz. 14 00 do 18 00
Wtorek: od godz. 12 30 do 16 30 – poradnictwo obywatelskie
Środa: od godz. 13 00 do 17 00
Czwartek: od godz. 12 00 do 16 00
Piątek: od godz. 12 00 do 16 00
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie jest udzielana przez organizację pozarządową:
ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE z BRUS.
Pomoc jest świadczona przez radców prawnych


Rybno, ul. Lubawska 15, rejestracja tel. 23 697 59 67 lub kultura@e-starostwo.pl, czynny:
Poniedziałek: od godz. 8 00 do 12 00
Wtorek: od godz. 12 00 do 16 00
Środa: od godz. 16 00 do 20 00
Czwartek: od godz. 12 00 do 16 00
Piątek: od godz. 16 00 do 20 00
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radcę prawnego


W dniach ustawowo wolnych od pracy, punkty nie będą czynne.