OBOWIĄZEK NAUKI – KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
MŁODZIEŻY W WIEKU 16-18 LAT 

Rok szkolny 2021/2022 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej:”Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób obowiązku szkolnego określa ustawa”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się poprzez :

1. Uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej.

2. Realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Gmina sprawuje kontrolę i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Wójta gminy , na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Informacje należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13 – 200 Działdowo.

- Druk powiadomienia do pobrania w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Gminy Działdowo, pok. 32a, II piętro lub na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo lub na stronie www.gminadzialdowo.pl (w załączniku)

-  Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Referacie Oświaty i Kultury, pok. 32a, II piętro do dnia 30 września 2021 r.

- W przypadku zmiany w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również, zgodnie z zapisem w ustawie, poinformować Wójta Gminy Działdowo.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, pokój nr 32a (II piętro), tel.: 23 697 07 49

 

Załącznik (Powiadomienie-oświadczenie)