Działdowo,  15  maj 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z  2018 r.  poz. 2174  z  późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomościgruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej w obrębie Gąsiorowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  Miejscowość Gąsiorowoznajduje się  w  odległości  około  24 km  od  miasta Działdowo. W ewidencji gruntów  działka, oznaczona jest numerem  30/3 o powierzchni 0,2682 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt  zabudowany i niezabudowany.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną  nr EL1D/00026446/8. W  miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolem  M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej - zabudowa  jednorodzinna.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  23.400,00 zł

O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT  (aktualnie  23%).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.                                                                  

Przystępujący do przetargu  winien  wpłacić  wadium  w   wysokości  4.000,00 zł  (słownie:  cztery tysiące  złotych)   na  konto Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 03.07.2019 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu 3 lipca  2019 r. 

Przetarg odbędzie się dnia  10 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Działdowo  przy  ul.  Księżodworskiej  10,  pokój  nr  11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.                                                                             

Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot  wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później  niż przed upływem 3 dni od  dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Działdowo  oraz  na  tablicy  ogłoszeń wsi  Gąsiorowo a także na stronie internetowej Urzędui w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.

Wójt Gminy Działdowo

Mirosław Zieliński