UCHWAŁA Nr XXX/249/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.