UCHWAŁA Nr XXVIII/227/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.