Informacja o rejestrze oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych<

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Adres

Urząd Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

Osoba kontaktowa

Danuta Dolińska (pok. nr 32)

Numer telefonu

23 697 0749

 

 

Rejestr prowadzony jest w Referacie Oświaty i Kultury

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ) znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów z terenu gminy Działdowo po wejściu na stronę wskazaną wyżej należy wybrać:

1) województwo – warmińsko-mazurskie;

2) powiat – działdowski;

3) gmina – Działdowo, gmina wiejska;

Rejestr zawiera m.in.:

1) dane teleadresowe żłobka lub klubu dziecięcego;

2) dane podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy;

3) liczbę miejsc;

4) liczbę zapisanych dzieci;

5) godziny pracy placówki;

6) informacje o opłatach za opiekę i wyżywienie;

7) informacje o ewentualnych zniżkach udzielanych przez właściciela żłobka, klubu dziecięcego;

8) informacje czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 poz. 13254 ze zm. ), prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tzn. w szczególności:

1) zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;

2) gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku. 

Rejestr prowadzi i publikuje wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Zgodnie z art. 35 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w przypadku zmian danych lub informacji w rejestrze, podmiot wpisany do rejestru, zobowiązany jest za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) w terminie do:

 1) 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organy prowadzącego rejestr (wójta, burmistrza, prezydenta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji. Dotyczy to zmian następujących danych:

  • nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmioty prowadzącego żłobek lub klub;
  • numerów NIP lub REGON podmiotu prowadzącego żłobek;
  • miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • zmiany liczby miejsc w żłobku/klubie dziecięcym;
  • informacji czy żłobek, klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

2) 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z rejestru w tym przede wszystkim zmian:

  • godzin pracy żłobka/klubu dziecięcego;
  • adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu;
  • liczby dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego;
  • wysokości opłat w żłobku/klubie dziecięcym.

Zgodnie z art. 32 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wykreślenie z rejestru żłobków i klubów następuje w przypadku:

1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie żłobka lub klubu dziecięcego;

2) wykreślenia podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na skutek nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w prowadzeniu placówki.

3) Przekazania we wniosku o wpis do rejestru lub w załącznikach do wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.