IN F O R M A C J A

dotycząca rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Urząd Gminy Działdowo informuje, że, zgodnie z art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Działdowo prowadzi Wójt Gminy Działdowo. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Działdowo jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Działdowo na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wzór wniosku w załączeniu.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 

1)     dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł;

2)     oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści – wzór oświadczenia w złączeniu.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze . Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.     posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2.     utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3.     spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4.     zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej; 

5.     jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

6.     na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w art. 3b ust. 1 i 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3c ust. 2.