GMINA DZIAŁDOWO

Ludność: 9.944 mieszkańców

Powierzchnia: 272,11 km2

 

Gmina Działdowo położona jest w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim, na pograniczu Garbu Lubawskiego i wzniesień Mławskich. Teren gminy znajduje się w obrębie mazurskiej dzielnicy klimatycznej. Charakterystyczną cechą klimatu jest duża zmienność wywołana ścieraniem się przeciwstawnych mas powietrza. Z podstawowych bogactw naturalnych znajdujących się na terenie gminy należy wymienić kruszywa, złoża kredy, torf oraz wodę oligoceńską. Podstawowym minerałem z którego powstała większość gleb stanowią utwory młodszej epoki lodowcowej: gliny, piaski zwałowe oraz żwiry i piaski wodnolodowcowe. Wśród nich rozrzucone są osady epoki współczesnej –torfy i aluwia rzeczowe. Z utworów tych powstały gleby bielicowe, powstałe z gleby oraz piasków zwałowych. Przeważającą część areału stanowią gleby klasy IV i V. Gleby klasy III stanowią 14,7% areału. Jakość gleb wywiera decydujący wpływ na rolniczy charakter gminy. Głównymi uprawami są zboża i ziemniaki. Powierzchnia użytków rolnych wynosi

Do ważniejszych zabytków Gminy Działowo należą: dziewiętnastowieczny pałac, park i zespół budynków gospodarczych w Księżym Dworze, zespół podworski z dziewiętnastowiecznym pałacykiem w Myślętach, dwór i park oraz czworaki i budynki gospodarcze w Ruszkowie z XIX w., dwór w Wilamowie z XIXw.

W miejscowości Komorniki w pobliżu Działdowa znajduje się zbiorowa mogiła –cmentarz pomordowanych Polaków w obozie działdowskim, a jednocześnie miejsce egzekucji tysięcy Polaków rozstrzelanych w latach 1940-1944.

W miejscowościach Grzybiny i Jankowice znajdują się dwa malownicze jeziora. Wzdłuż dróg można podziwiać wspaniałe, zabytkowe aleje lip i klonów. Doskonałym miejscem wypoczynkowym jest las w Malinowie. Znajdują się tam szlaki rowerowe i piesze oraz zabytkowa wieża wybudowana w 1915r. przez władze pruskie. Jest tam także boisko do gry w piłkę nożną i leśniczówka, w której można wypocząć po trudach wędrówek.

Przez miejscowość Uzdowo przebiega “szlak grunwaldzki”. To tutaj odpoczywał król Jagiełło ze swoimi wojskami w przeddzień bitwy pod Grunwaldem.