OGŁO S Z E N I E

 

 

         Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm)

 

Wójt Gminy Działdowo

 

podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –pochodzący z gospodarstw domowych:

Firma - Ekologiczny Związek Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA”,
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo;

Punkt zbierania – Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus”
w Działdowie – składowisko odpadów komunalnych w Zakrzewie.

 

 

 

Działdowo, dnia 19.10.2006r.

                                                                           Wójt Gminy Działdowo

                                                                                     Paweł Cieśliński