Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi

SARS-CoV-2 dla mieszkańców Gminy Działdowo

tel. 724 015 116

Infolinia czynna poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

 


obrazek


Na terenie całej Polski trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Zakończy się 30 września 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

 

Celem NSP 2021 jest:

  • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym; 
  • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021; 
  • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; 
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
  • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

 

Jak jest przeprowadzany?

Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego (od początku maja) lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

Dodatkowo w każdym urzędzie miasta i gminy oraz urzędzie statystycznym dostępne jest stanowisko komputerowe, gdzie można się spisać, z pomocą pracownika gminy/urzędu.

 

Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

 

Masz pytania? Skontaktuj się:

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

            wew. 1 – „Spisz się przez telefon”

            wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

 

Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl

 


 

KOMUNIKAT

w sprawie stanowiska do samospisu w ramach Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Informuję, że od 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Działdowie przy ul. Księżodworskiej 10  dostępne jest stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z Gminnym Biurem Spisowym daty i godziny przybycia dzwoniąc pod nr telefonu: 23 697 07 08 lub 23 697 07 19

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze stanowiska komputerowego w siedzibie Urzędu zobowiązane są do zachowania środków ostrożności w związku pandemią COVID-19, tj. posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku Urzędu.

Więcej informacji na stornie: https://spis.gov.pl

 

WÓJT GMINY
/-/ Mirosław Zieliński


 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO
 z dnia 04 listopada 2020 r
.

w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758 ze zm.) wprowadzam do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Działdowo:  

W sprawach niecierpiących zwłoki , wymagających osobistej obecności interesanta , których nie można załatwić za pomocą środków komunikacji na odległość, w pierwszej kolejności interesanci będą załatwiani w Punkcie Obsługi Klienta według niżej wymienionych zasad:

1)    Wejście do Urzędu możliwe będzie głównym wejściem od ul. Księżodworskiej 10,

2)    Po wejściu do budynku Urzędu należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym znajdującym się w przygotowanym dozowniku, a następnie udać się do pracownika Punku Obsługi Klienta (parter), gdzie zostanie podana informacja jak załatwić sprawę.

3)    W holu Urzędu będą mogły przebywać jednocześnie cztery osoby - jedna przy stanowisku obsługi, jedna przy Kasie oraz dwie oczekujące w kolejce,

4)    Należy zachować 1,5 – 2 metrowy dystans od innych osób znajdujących się w Urzędzie, przy jednoczesnym zakryciu ust i nosa (maseczka),

KASA czynna w godz. od 8:00 do 13:00, wejście od ul. Księżodworskiej 10.

Natomiast w sprawach wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem merytorycznym prosimy aby przed wizytą w Urzędzie Gminy termin i miejsce uzgodnić telefonicznie z pracownikiem załatwiającym sprawę.

Wykaz telefonów do pracowników znajduje się na stronie BIP pod adresem http://dzialdowo.ug.gov.pl/?c=94

Nadal rekomendujemy załatwianie większości spraw w miarę możliwości na odległość poprzez:

1)    przesłanie dokumentów na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP : ug_dzialdowo/SkrytkaESP , lub

2)    tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Działdowo , ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo.

 

 

                                                                                        Mirosław Zieliński

    /-/ Wójt Gminy Działdowo


 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP Urzędu Gminy Działdowo.

 


 

 

obrazek 

Urząd Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

tel. 0-23 697 07 00,  fax. 0-23 697 07 01

 


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
 


 

Numer konta bankowego na które należy wpłacać należności z tytułu
 / podatków / opłaty skarbowej / innych należności / 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Olsztynie

96 1020 3541 0000 5102 0309 4547

 

 


 

System Informacji Przestrzennej Baza Punktów Adresowych
- Portal Mapowy