Działdowo, 21.08.2019 r.

                                                                                                                                       

                                                                         

                                        

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E     O      P R  Z  E T A R G U

 

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 40  ust.  1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204  z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) i art. 2b  oraz  art. 3  ustawy z dnia 11  kwietnia  2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1362)

 

Wójt Gminy Działdowo

 

   ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Petrykozy, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem  261 o powierzchni  0,5672  ha. Miejscowość  Petrykozy znajduje się w odległości około 10 km  od miasta Działdowo. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt niezabudowany,  w dalszym sąsiedztwie tereny zabudowane.  Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo. Nieruchomość nie jest obciążona  oraz nie  istnieją wobec niej zobowiązania. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną  nr EL1D/00036105/9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo  nieruchomość  oznaczona  jest  symbolem  R - tereny rolne. 

                                      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  13.500,00 zł.                               

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.                                                      

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest  wpłata  wadium  w  wysokości 2.000,00 zł  na  konto Urzędu Gminy Działdowo  Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943  PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 2.10.2019 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu  2  października  2019 r. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.   Zwrot    wadium   dla    osób,   które  przetargu    nie   wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia,   odpowiednio:  odwołania   przetargu, zamknięcia przetargu,      unieważnienia     przetargu,     zakończenia      przetargu wynikiem negatywnym.  Przetarg odbędzie się dnia  9 października  2019 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo  przy  ul. Księżodworskiej  10,  pokój  nr  11.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych. 

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy Działdowo najpóźniej w przeddzień  zawarcia umowy przenoszącej własność.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.  Jeżeli osoba ustalona

na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.  Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie co najmniej 5 lat nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi  Petrykozy a także  na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej .

Dodatkowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.