Zamknij okno Drukuj dokument

Działdowo, 2018.07.10

GKŚ.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r. poz. 1257)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia,że w związku ze zmianą wariantu lokalizacji mostu i drogi dojazdowej na czas prowadzenia robót, pismami z dnia 10.07.2018r. znak: GKŚ.6220.2.2018 ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego oraz o określenie zakresu raportu, w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny.

    Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

    W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysa wsi Kisiny – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Miasta Działdowo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-07-10 15:03:01
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-07-10 15:03:11
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-07-10 15:08:48
Ostatnia zmiana:2018-07-10 15:09:02
Ilość wyświetleń:259