Zamknij okno Drukuj dokument

Działdowo, 2018.07.10

GKŚ.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

    Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Fermy Drobiu Jankowice o łącznej liczbie stanowisk do chowu brojlerów kurzych w liczbie 793 800 szt., tj. 3175,2 DJP, zlokalizowanej w miejscowości Jankowice, na działce nr 9/1, obręb Jankowice, gmina Działdowo, powiat działdowski.  

1.      W dniu 19 kwietnia 2018 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

2.      Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

3.      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 10 lipca 2018 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Jankowice.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-07-10 11:42:36
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-07-10 11:42:57
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-07-10 11:49:23
Ostatnia zmiana:2018-07-10 11:51:54
Ilość wyświetleń:237