Zamknij okno Drukuj dokument

Działdowo, 2018.07.09

GKŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia,że w dniu 9 lipca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni. 

    Z treścią ww. decyzji Strony oraz zaineresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

    Od przedmiotowej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Działdowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysów wsi Uzdowo, Myślęta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Gminy Rybno – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-07-10 10:42:47
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-07-10 10:42:53
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-07-10 10:48:34
Ostatnia zmiana:2018-07-10 10:48:43
Ilość wyświetleń:205