Zamknij okno Drukuj dokument

Działdowo, 2018.06.12

GKŚ.6220.4.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o   z a k o ń c z e n i u    p o s t ę p o w a n i a

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz .U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni .

 

     W związku z powyższym informuję, że z dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysów wsi Uzdowo, Myślęta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Gminy Rybno – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.


Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2018-06-12 14:28:06
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2018-06-12 14:28:13
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2018-06-12 14:30:10
Ostatnia zmiana:2018-06-12 14:30:32
Ilość wyświetleń:258